Werksessies

Het programma van het kennisfestival bevat een ronde met werksessies. Het overkoepelende thema van het kennisfestival is klimaatadaptatie. We bieden werksessies aan binnen de thema's Verstedelijking/Lelylijn, Wadden en Eemshaven.

De informatie op deze pagina wordt continu geactualiseerd. 

In Noord Nederland is de auto afhankelijkheid groot. De simpele verklaring is dat alternatieven ontbreken. De beleidsmatige mantra ‘de juiste mobiliteit op de juiste plaats’  betekent dat de auto dominant blijft. Daar tegenover staat dat het klimaatakkoord zorgt voor werk aan de winkel om de mobiliteit te verduurzamen. Help en denk mee, trek je RWS jas aan, welke stappen zou jij nemen om de dominantie van de auto te doorbreken?

Door: Willem de Vries

Durk Bergsma, Projectmanager NOVEX Lelylijn, geeft tijdens deze workshop een eerste schets van het Ontwikkelperspectief van de Lelylijn. Voortbordurend op het uitgangspunt van bundeling van het spoortracé met de rijkswegen A6, A7 en A32 willen we vervolgens vanuit verschillende invalshoeken met jou in gesprek over ruimtelijke opgaven, inpassingsvraagstukken en mogelijke meekoppelkansen voor de Lelylijn. Thema’s die voorbij komen zijn: ruimtelijke kwaliteit, natuur/ecologie, water en bodem sturend, de netwerkbelangen van Rijkswaterstaat etc. 

Aan de hand van 2 locaties (natuurgebied Van Oordt’s Mersken en een infrastructuurknooppunt) zoeken we de verdieping; op deze locaties raken rijkswegen, ruimtelijke opgaven, kansen en een eventueel nieuw spoortracé elkaar. 

Welke ideeën, noties en perspectieven kunnen we de projectorganisatie Lelylijn meegeven? We benutten graag jouw expertise, dus geef je op!

Door: Marijke Jansma

Wat is een klimaatbestendig hoofdwegennet?  
Het is een complex vraagstuk: hoe houden we rekening met effecten die onzeker zijn en weinig lijken voor te komen, maar al vaker gebeuren dan wordt voorspeld? Gaan we onze objecten adaptief ontwerpen zodat we ze in de toekomst kunnen aanpassen? Of accepteren we als maatschappij dat een brug soms tijdelijk niet meer bruikbaar is? Allemaal vragen die ons bezighouden en die we als samenleving moeten beantwoorden. 

Tijdens deze workshop verkennen wij met elkaar wat acceptabele grenzen zijn voor een klimaatbestendig hoofdwegennet?  Hoe houd je nu zelf rekening met weersextremen? Wat merk je in de praktijk en wat doe je eraan?  Samen werken we met jullie diverse kennis en ervaring aan meer inzicht!

Door: Anne Rhebergen en Hanna Baan Hofman

De ruimtelijke druk in Nederland is mede door ontwikkelingen op het gebied van woningbouw, klimaatadaptatie, stikstof, natuur erg toegenomen. Als we alle opgaven in Nederland naast elkaar leggen dan lijkt er te weinig ruimte in Nederland beschikbaar te zijn. Een oplossing hiervoor kan worden gezocht in multifunctioneel ruimtegebruik. Het Rijk wil hierin bijdragen door Rijksgronden voor verschillende opgaven beschikbaar te stellen. In het geval Rijkswaterstaat wordt hiervoor een areaalstrategie gemaakt. In de workshop gaan we onderzoeken welke vormen van Ruimtegebruik het meeste draagvlak hebben en wat de praktische mogelijkheden zijn.

Door: Richard Pool

In deze sessie staat het  verslibbend systeem (zandhonger Waddenzee) centraal. Wilmar Stigter, omgevingsmanager VBA 2030, zal een introductie geven op het VBA (Vervolgonderzoek Bereikbaarheid Ameland). 

Denk met ons mee: wat zijn houdbare vervoersconcepten in het Waddengebied? We gebruiken Holwerd - Ameland hierbij als voorbeeld. 

1. Intro op hoofdlijnen van oplossingsrichtingen VBA 2030 vanuit de vraag vanuit het ministerie. 
2a. Knelpunten en kansen
2b. Kosten, Bereikbaarheid, Natuur (waterkwaliteit, soorten)
3. Zijn er andere mogelijke oplossingsrichtingen en innovaties?

Door: Ate Posthuma

Tussen land en zee liggen de kwelders, buitendijkse gebieden die bij hoog water kunnen overstromen. In dit overgangsgebied leven bijzondere planten en dieren daarom is het ook beschermd vanuit de natuurwetgeving. Uit de meest recente monitoringsresultaten van Rijkswaterstaat blijkt dat door de veroudering van de kwelders de natuurdoelen onder druk komen te staan. Rijkswaterstaat gaat samen met alle kwelderbeheerders een beheerplan opstellen om de kwaliteit van de kwelders te verbeteren.

Wat mag volgens u niet ontbreken het kwelderverbeterplan?

Toelichting:
-    In een natuurlijk systeem verjongen kwelders zichzelf door afslag en aangroei. Bij de vastelandskust zijn kwelders door de aanleg van rijshoutendammen ontstaan en is er geen sprake van dynamiek waardoor de kwelders op den duur (zonder beheer) allemaal eindigen in climaxvegetatie.
-    Door kwelderveroudering ontstaat uiteindelijk climaxvegetatie waardoor de kwaliteit achteruit gaat. Doordat er minder afwisseling in vegetatietypen is komt de biodiversiteit onder druk.
-    Behalve natuur kennen kwelders momenteel ook nog een functie ikv: agrarisch gebruik, hoogwaterveiligheid, recreatie, onderzoek, CO2 opslag etc. 
-    Mogelijk dat stikstof de veroudering van kwelders versnelt.
-    Maatregelen om kweldervegetatie te verjongen/climaxvegetatie tegen te gaan zijn: beweiden, maaien, afplaggen, afgraven, loslaten van onderhoud van rijshoutendammen

Door: Jette Bijlholt

Naast de gevolgen van een versnellende zeespiegelstijging op de langere termijn, verwacht Rijkswaterstaat ook een voortgaande verlanding van de Waddenzee. RWS verwacht dat de trend van verlanding komende decennia zal voortzetten. Met grote gevolgen voor de vele functies in en rond dit gebied.

In deze sessie gaan we – na een korte introductie - in op de kansen en bedreigingen van zowel verlanding als zeespiegelstijging voor de thema’s waterveiligheid/waterbeheersing, bereikbaarheid, landgebruik en natuurwaarden in het Waddengebied. We gaan met elkaar op zoek naar de koers en maatregelen die optimaal rekening houden met beide fenomenen.

Door: Ernst Lofvers

Opgave gericht werken aan transities stelt ons als (overheids)medewerker voor tal van uitdagingen en is een kwestie van ontdekken hoe je dat zelf in en buiten je organisatie vorm geeft. 

Wat is dat anders dan dat ik gewend ben? Wat verwachten andere gebiedspartners van mij? Wat heb jij ervaren en wat kunnen we van elkaar leren ?
Wij geloven in het oppakken van opgavegericht werken voor complexe vraagstukken, het werken over grenzen van je eigen organisatie, maar hoe dan?
We delen onze ervaringen (verwonderingen, ontdekkingen en high’s & low’s) en horen we graag die van jou, om dan het gesprek aangaan over hoe we de komende jaren als Rijkswaterstaat ons hierin verder kunnen ontwikkelen.

Heb jij hier beelden bij, vind je hier iets van, òf ben je gewoon nieuwsgierig! gun het ons, praat mee en stap in ons Lab!

Door: Gerwin Klomp

De Groninger zeehavens (Delfzijl/Eemshaven) hebben de laatste decennia een belangrijke internationale positie verworven in het energie en economisch landschap van Nederland en Noordwest-Europa. Als gevolg daarvan komt in het gebied een grote hoeveelheid en grootschalige ontwikkelingen bij elkaar en tot ontwikkeling. In het gebied spelen eveneens grote opgaven ten aanzien van leefbaarheid, versterking, landschap en natuur/ecologie. Met het Masterplan Zeehavens wordt gewerkt aan een nieuw integraal perspectief voor het gebied van de Wadden tot A7, waarin de kansen rondom energie, economie en infrastructuur zo (veel) mogelijk worden benut en tegelijkertijd de leefbaarheid, natuur en het landschap worden versterkt. Dit vraagt een door alle stakeholders gedragen visie, heldere keuzes en een goede sturing op integraliteit en samenhang. In de workshop wordt u uitgedaagd om mee te denken hoe alle genoemde ontwikkelingen bij kunnen dragen aan het versterken van het economisch perspectief, de leefbaarheid en het landschap in het gebied.

Door: Paul Nijland