Najaarsprogramma

Wil je een keer kijken bij een duurzame dijkversterking volop in uitvoering? Meld je dan aan voor de Dijkwerkers on Tour in Lauwersoog. De Lauwersmeerdijk ligt in het prachtige Lauwersmeergebied en is de reis meer dan waard! 

Samen met aannemerscombinatie Waddenkwartier werken we daar aan de duurzaamste dijk(versterking) van Nederland. Tijdens de DOT nemen we je mee in wat dit nu precies inhoudt en laten we zien welke extra’s voor natuur en recreatie we meenemen in het project. Hoe zien bijvoorbeeld de rif-elementen er nu uit, na zo’n 2 jaar onder water? De inzet van elektrisch materieel, hoe werkt dat in de praktijk? Hoe gaan we om met het hergebruik van materialen? Ook kun je zelf een dijkje testen in onze mini deltagoot langs de Waddenzee.  

Beleef onze diek van morgen! 

In Well versterken we niet alleen de dijken. In een integrale aanpak werken we aan rivierverruiming, dijkversterking, beekherstel en gebiedsinrichting. Door maaiveldverlagingen en de aanleg van een brug met een grotere overspanning ontstaat een betere doorstroming. Daardoor wordt tot in Roermond geprofiteerd van lagere waterstanden. Het wordt een natuurrijk gebied waar natuurinclusieve landbouw voedselproductie combineert met landschapsbeheer, belevingswaarde, een gezonde bodem en een hoge biodiversiteit. Kortom: de ruimtelijke kwaliteit van het totale plangebied wordt door deze integrale werkwijze op een hoger niveau gebracht.
Het plangebied in Well is uitgestrekt. Daarom gaan we op de fiets door het gebied. 
 

In Thorn – Wessem gaan we de dijk versterken. Hierdoor ontstaat er onvoldoende ruimte voor de huidige smalle Thornerbeek. Daarom gaan we deze beek verleggen. Daarbij hebben we de opgave om deze in te richten als een natuurbeek om te voldoen aan de vereisten van de Europese Kaderrichtlijn Water. 

Tegelijkertijd met de dijkversterking zijn er plannen voor de herinrichting van de nautische boulevard, de Maasboulevard en de ontwikkeling van het gebied tussen Thorn en Wessem. Bijvoorbeeld voor natuur en recreatie. Het waterschap bekijkt samen met bewoners en bedrijven in Thorn en Wessem, gemeente Maasgouw, Rijkswaterstaat en provincie Limburg, hoe deze ontwikkelingen samen kunnen gaan met de dijkversterking en het beekherstel.

Waterschap Brabantse Delta werkt aan dijkversterking Moerdijk-Drimmelen, langs de Amer/Hollands Diep. Op basis van berekeningen met de BM-Gras uit het BOI-instrumentarium werd geconcludeerd dat de grasbekleding aan de buitenzijde over een groot deel van dit traject - zo'n 9 kilometer - niet aan de eisen voldoet voor het faalmechanisme Gras Erosie Buitentalud (GEBU). Dit rijmde niet met het gevoel van de beheerder. Zorgen zaten eerder bij het binnentalud, dat op basis van de rekenregels wel aan de eisen voldeed. Het projectteam schakelde het Adviesteam Dijkontwerp in om te verkennen hoe realistisch de berekeningsresultaten waren.

Gezamenlijk werden de uitgangspunten verfijnd en is verkend wat er in de rekenmethodiek aangescherpt kon worden. Uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat de uitlegbaarheid van de resultaten centraal moet staan en dat een probabilistische aanpak dit het beste ondersteunt. We vertellen er graag meer over op de dijk tussen Moerdijk en Drimmelen tijdens Dijkwerkers on Tour op 19 september. En als de (weers)omstandigheden het toelaten, kun je het verschil tussen het binnen- en buitentalud met eigen ogen beschouwen.

Het is een lange dijk, met een mooi fietspad, daarom fietsen we vanuit Drimmelen samen over de dijk en maken we onderweg een paar stops.

Vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) wordt dijkversterking Neder-Betuwe gerealiseerd, waarbij tot 2028 ruim 20 kilometer dijk wordt versterkt. Deze dijk wordt versterkt met circa 1.000.000 m3 grond en circa 12 kilometer damwand. Ook worden andere opgaven, zoals een ruimtelijke ontwikkeling en het verleggen van kabels en leidingen van meerdere netbeheerders, hierbij geïntegreerd. Dit project kenmerkt zich door vroegtijdige samenwerking met de markt om samen met het waterschap te werken aan het gemeenschappelijke doel van de dijkversterking. Hierbij is bijzondere aandacht voor duurzaamheid door emissievrij te werken, biodiversiteit te bevorderen en hergebruik van materialen. Samenwerking met partijen is van doorslaggevend belang voor het projectresultaat. Ook in de aanbesteding heeft de samenwerkingscomponent centraal gestaan en heeft er veel contact plaatsgevonden met de inschrijvers om elkaar en de opgave goed te leren kennen, alvorens een inschrijving te doen. De investering in elkaar loont zich tijdens onze samenwerking, die we begin februari zijn gestart. 

De eerste en daarmee oudste Stormvloedkering van Rijkswaterstaat, ook wel “de Oude Dame” gelegen in de Hollandsche IJssel achter Rotterdam en tussen Capelle - en Krimpen aan den IJssel. Poortwachter voor het achtergelegen (polder) gebied. Al 65 jaar in trouwe dienst en met een fraaie opgave voor de toekomst. In 2021 is haar aandrijfwerk van de benedenstroomse schuif vervangen, door een fraai staaltje vakmanschap en goede samenwerking tussen HWBP, Waterschap en RWS. In de nabije toekomst zo rond 2026 wordt dit huzarenstuk opnieuw uitgevoerd waardoor de prestaties van de Dame in kwestie nog verder verbeteren en daarmee een bijdrage levert aan de dijkversterking Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK). Benieuwd naar de technische uitvoering en aanpak op dit object. Kom KIJKen op de HIJK!

Het projectgebied van Stadsdijken Zwolle ligt grotendeels in stedelijk gebied en dan ook nog eens langs productiebedrijven en kantoren. Het grootste belang van bedrijven is dat hun productieproces niet wordt verstoord door de uitvoering van de dijkversterking. De waterkering ligt voor een deel op percelen die eigendom zijn van bedrijven. Het is daarom cruciaal dat er goed wordt samengewerkt met bedrijven. Tijdens deze dijkdenkers om Tour vertellen Folkert Metselaar (Dijkzone Alliantie Zwolle) en Edgar de Bruijn (waterschap Drents Overijsselse Delta) wat ze in het grondverwervingsproces hebben gedaan om het vertrouwen van de bedrijven langs de Stadsdijken te winnen. Het verhaal wordt verteld aan de hand van enkele concrete voorbeelden. Na de presentatie volgt een wandeling langs het Zwolle-IJsselkanaal en over bedrijventerrein Voorst. We blijven buiten de bouwhekken en kunnen op veilige afstand (vanaf de andere kant van het kanaal) de dijkversterking in uitvoering zien.

De Alliantie Markermeerdijken versterkt ruim 33 kilometer dijk tussen Hoorn en Amsterdam. De Markermeerdijken zijn een provinciaal monument en we versterken in een bijzonder gebied. Langs grote steden maar ook langs kleine dorpen en natuurgebied. Versterken van de Markermeerdijken is maatwerk. Wij ontvangen jullie graag in het midden van de versterking, op het diepste punt van Noord-Holland (-6.6 NAP). Hier werken we via aangelegde buitendijkse werkbanen en een loswal aan een traditionele dijkversterking met klei. Bij deze locatie wordt ook een dijkplaats en een recreatief fietspad aangelegd en er is een archeologisch minimuseum gerealiseerd waar onder andere archeologische vondsten van de dijkversterking getoond worden. 

In april 2023 markeerden Waterschap Rivierenland en bouwcombinatie Mekante Diek de start van dijkversterking Tiel-Waardenburg. Inmiddels is de dijkversterking volop in uitvoering. 

Tussen Tiel en Waardenburg, aan de noordkant van de Waal, versterkt het waterschap bijna twintig kilometer dijk. De dijk wordt verhoogd, er worden bermen aangelegd en damwanden aangebracht. Het project heeft een hoge duurzaamheidsambitie, bijvoorbeeld emissieloos uitvoeren. Daarnaast is het beperken van omgevingshinder een belangrijk thema binnen dit project. Meer weten? Waterschap Rivierenland en bouwcombinatie Mekante Diek nodigen je van harte uit voor een kijkje op de dijk op dinsdagmiddag 10 oktober! 

Bij waterschap Zuiderzeeland onderzoeken we of erosie bij dijkovergangen vermindert kan worden door het aanleggen van innovatief versterkte overgangen op de dijk in het binnentalud. Dit testen we met golfoverslagproeven. Bij overgangen kun je denken aan het punt waar een knik in de bekleding zit, zoals de overgang van talud naar berm van de dijk met grasbekleding of op het punt waar een harde bekleding, zoals een asfaltweg, over gaat naar gras. Deze innovatie heeft tot doel te onderzoeken welke methoden die sterkte van overgangen nu echt vergroten, zodat eventueel meer golfoverslag toegestaan kan worden en een verhoging van de dijk beperkt of voorkomen kan worden zonder in te boeten op waterveiligheid.

Op de IJsselmeerdijk zijn op het binnentalud vier testvakken aangebracht. In het eerste vak wordt de dijk in de huidige staat getest en in de overige drie vakken zijn vijf verschillende nieuwe technieken/innovaties bij de overgangen gemaakt die door de markt zijn aangedragen. Het gaat om een blokkenmat, geotextiel/geogrid, sterk verdichte klei, een overgang gemaakt met bestaande grond en een toeslagmateriaal (mixed in place) en een vloeiende overgang.

Wil jij zo’n proef wel eens in het echt zien? En ben je benieuwd waar we nu staan in het proces en wat we al geleerd hebben? Kom dan met eigen ogen kijken en luisteren naar hoe we dit aanpakken en wat dit mogelijk kan gaan betekenen voor andere versterkingsprojecten met overgangen.

Goed om te weten: vrijwel alle sessies van Dijkwerkers on Tour vinden buiten op de dijk plaats. Houd daar rekening mee bij de keuze van je kleding en schoeisel. De catering is beperkt tot een frisje en snackje vanuit de achterbak. Ook toiletbezoek is beperkt mogelijk. 

Alle bijeenkomsten duren van 14.00 tot 16.00 uur. 

Klik op plus-symbool (+) om meer over de bijeenkomst te lezen.