Deelsessies ronde 1

Let op: dit overzicht wordt in de komende weken continu aangevuld en bewerkt. Binnenkort opent de mogelijkheid om in te schrijven voor deelsessies!

Dat is een veelvuldig gehoorde opmerking in de alliantie. De praktijk is weerbarstig en vaak vallen we terug in traditionele controls zoals vragen om meer informatie of het stellen van grenzen. Maar wat is vertrouwen eigenlijk en hoe verhouden onderwerpen zoals vertrouwen en control zich eigenlijk tot elkaar.

We hebben een expert op dit gebied uitgenodigd om een workshop te geven voor de community beheersing en control. Robert Vos is voormalig hoofd van het projectbureau Audit van het Ministerie van Financiën en heeft in zijn carrière veel kennis ontwikkeld en gedeeld over het thema vertrouwen en control. Aan de hand van de theorie en praktijkervaringen verkennen we hoe we gerechtvaardigd vertrouwen kunnen stimuleren in de samenwerking.

Community: projectbeheersers en controllers 

Leidende principes van het Adviesteam Dijkontwerp in de praktijk toegepast: project IJmuiden op GEKB in de schijnwerpers. 

Project IJmuiden staat in deze sessie centraal. Dit project werd na vaststelling van het Projectplan Waterwet geconfronteerd met een verzwaring van de hydraulische belastingen. Toepassen van nieuwe kennis op het gebied van grasbekledingen heeft ertoe geleid dat het ontwerp niet aangepast hoefde te worden en er dus geen nieuw projectbesluit nodig was.

Bij het toepassen van de nieuwe kennis binnen project IJmuiden stonden drie leidende principes in de advisering van het Adviesteam centraal: 1. stel het beslisprobleem centraal, 2. beschouw modellen als hulpmiddelen, 3. maak onzekerheden expliciet. Hoewel deze principes evident lijken, blijkt het toepassen hiervan in de praktijk bij  een project weerbarstig. Tot slot willen we niet alleen terugkijken, maar juist ook kijken naar de toekomst. Wat gaat er goed, wat kan er beter en waaraan hebben jullie als Technisch Managers behoefte, zodat deze principes makkelijker in de praktijk toegepast kunnen worden. 

Community: technisch managers

Projecten zijn steeds meer complex en dynamisch. Ze spelen zich af in een groot en onvoorspelbaar speelveld, dat wordt gedomineerd door onder meer politieke, sociale, financiële en technologische –veelal onzichtbare- krachten. Vraagstellingen zijn vaag, verwachtingen hoog. Innovatie en tijdsdruk spelen een steeds grotere rol. Waardecreatie is niet eenduidig te duiden. Verantwoording afleggen staat hoog in het vaandel. Chaos alom. 
Traditioneel (project-)management volstaat niet langer. Er is een nieuw perspectief nodig waarin complexiteit en chaos als gegeven worden beschouwd. Een perspectief dat de taal van onvoorspelbaarheid, complexiteit, chaos en dynamiek verstaan. Orde in de chaos vinden. Chaordisch. Chaordisch Project Management biedt uitkomst.  
  
Nicoline Mulder neemt je mee in een snelle maar intensieve kennismaking met complexiteit, chaorde, en dealen met chaos. Naast een snelle kennisoverdracht ervaar je zelf hoe het is om onderdeel te zijn van een complex systeem. Tenslotte voert Nicoline een kort gesprek met Yvonne van Kruchten, projectmanager van Waterschap Limburg. Samen koppelen ze de theorie van Chaordisch Projectmanagement aan de praktijk van de ‘Lob van Gennep’.

Community: projectmanagers

Dijkversterkingsprojecten hebben veel impact op de omgeving. Tijdens de verschillende fases van een dijkversterkingsproject is het belangrijk de omgeving te betrekken bij het project. Dit zorgt voor een goed ontwerp en draagvlak vanuit de omgeving, hierdoor voorkom je vertraging en onvoorziene uitgaven. Participatie is daarom een belangrijk thema binnen de projecten. Maar hoe zorg je er nu voor dat de omgeving zich betrokken voelt bij het project? 

Tom den Boer neemt ons mee in de theorie achter participatie. Als we dat weten, hoe werkt participatie dan in de praktijk? We zullen participatie vanuit verschillende perspectieven belichten, zowel het perspectief van het waterschap als dat van de bewoners. Hoe was de opzet van het participatietraject bedoeld en hoe kwam dit over op de bewoners? Wat ging er goed en wat ging er minder goed? Wat kunnen wij hier van leren en hoe nemen we dat mee in een volgend project? Laat je inspireren en deel jouw ervaringen tijdens deze deelsessie!

Community: omgevingsmanagers en communicatieadviseurs

De community van duurzame dijkwerkers groeit. Intrinsiek gemotiveerd of door politieke discussie en (aankomende) wetgeving geïnteresseerd: duurzaamheid in zijn volledige breedte is een thema dat ons allemaal raakt. De afgelopen jaren zijn we als Alliantie HWBP druk bezig geweest met het inbedden en borgen van dit thema op basis van in de programmatische aanpak duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Wat heeft dat ons tot nu toe opgeleverd? Samen blikken we terug en kijken we vooruit: hoe zien waterveiligheidsoplossingen in 2030 er uit en wat betekent dit voor versie 2.0 van de Programmatische aanpak? Discussieer mee!

Community: expertgroep duurzaamheid

Het Waterveiligheidsportaal vervult een belangrijke rol in het uitwisselen van gegevens met betrekking tot het beoordelen en versterken van de primaire waterkeringen in Nederland. De beoordelingsronde LBO1 is in 2022 afgerond en LBO2 staat in de startblokken, met impact op het Waterveiligheidsportaal. En er is nog meer op handen! Wil je weten wat, of zelf actief meedenken? Dan moet je hier bij zijn!

In deze interactieve sessie neemt Olaf Lem - Informatiemanager bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma - je mee in de toekomst van het Waterveiligheidsportaal.

Verzoek vooraf: bedenk alvast hoe het Waterveiligheidsportaal de administratieve last voor keringbeheerders kan verminderen!

Community: informatiemanagers, datamanagers, WVP-gebruikers

Significant groep heeft recentelijk de rapportage ‘Leerervaringen Vroege Marktbenaderingen’ opgeleverd, na het onderzoeken van 24 projecten binnen het HWBP. Hoe kunnen wij lering uit de bevindingen trekken en opvolging geven aan de aanbevelingen?

Community: contractmanagers. Let op: deze sessie is gericht op opdrachtgevers / waterschappen.

Hoe werk je in HWBP projecten samen als bestuurder, directeur en ambtelijk opdrachtgever? En hoe verdeel je de verantwoordelijkheid? In deze masterclass bieden we inspiratie door een aantal voorbeelden op de kruk te zetten. Aan de hand van stellingen gaan we vervolgens in gesprek en onderzoeken we met elkaar of er criteria of uitgangspunten zijn die iets bestuurlijk maken. 

Vervolgens bespreken we de sturing binnen de alliantie. Wat heb je nodig voor sturing op alliantieprestaties? Naast sturing op de HWBP projecten binnen je eigen waterschap, zijn we samen verantwoordelijk voor de voortgang van het hele programma van de alliantie. Welk gesprek moeten we voeren en welke tools hebben we hierbij nodig?

Community: Ben jij bestuurder, directeur of ambtelijk opdrachtgever, schrijf je dan in voor deze masterclass sturing!

In deze workshop neemt trainer Leonie je mee in de mogelijkheden om jonge en ervaren collega’s te verbinden in het werk. Zij gebruikt metaforen uit de natuur, om je op een andere manier te laten kijken naar jouw collega. Ze doet dit op een actieve en inspirerende wijze. Deze workshop is een afgeleide van de training “ecosysteem van de werkvloer” die door STOWA in samenwerking met Wateropleidingen is ontwikkeld. 

Het klinkt zo’n eerste keer vast bizar, maar het gebeurt werkelijk waar: waterlichamen over de hele wereld krijgen rechten. Denk aan de Whanganui-rivier in Nieuw-Zeeland, zoutwaterlagune Mar Menor in Spanje of de 200 binnenlandse rivieren in Bangladesh. In die landen wordt het bestaansrecht van wateren vastgelegd in de wet. Het valt onder de beweging ‘Rechten voor de Natuur’, en ze zijn in de opmars: het is de snelst groeiende juridische beweging van de 21e eeuw. Maar wat betekent dat voor onze relatie met water? Hoe geven we invulling aan rechten van water?

In deze inspirerende en verkennende masterclass neemt milieujurist Jessica den Outer je op een toegankelijke manier mee langs voorbeelden van wateren met rechten over de hele wereld om uit te komen bij Nederland. Ook hier klinken stemmen om rechten te geven aan de Waddenzee, de Noordzee en de Maas. In deze masterclass gaat den Outer graag met je in gesprek om te verkennen wat dit zou betekenen voor onze wateren in Nederland.

Ben jij als MO’er of PO’er betrokken bij één of meerdere HWBP projecten? En schakel je geregeld met je evenknie bij de PD HWBP of een ander waterschap, maar is dat altijd telefonisch of per mail? Maak dan nu van deze gelegenheid gebruik om elkaar fysiek te ontmoeten en op een andere manier met elkaar kennis te maken. Welk gezicht hoort er nu eigenlijk bij die naam of stem? 

In de ochtend ben je van harte welkom om het plenaire programma van de Dijkwerkersdag bij te wonen in congrescentrum 1931. Na de lunch vindt deze sessie buiten het congrescentrum plaats. We hebben namelijk een boottocht gepland over de Dieze in Den Bosch. Tijdens het varen heb je alle tijd om nader kennis te maken met collega’s. 

Community: project- en managementondersteuners