Deelsessies ronde 2

Let op: dit overzicht wordt in de komende weken continu aangevuld en bewerkt. Binnenkort opent de mogelijkheid om in te schrijven voor deelsessies!

Wil je aan de slag met nieuwe kennis en innovaties in jouw project? Dan is deze sessie wat voor jou! 

Vanuit het dijkversterkingsproject Culemborgse Veer – Beatrixsluis (CUB, Sterke Lekdijk) vertellen we hoe we omgaan met nieuwe kennis en innovaties in het versterkingsprogramma Sterke Lekdijk. We geven aan hoe dit de opgave in het project heeft verkleind en wat de impact daarvan is op de toepassing en ontwikkeling van innovaties. Ook de manier waarop we omgaan met de laatste vragen en witte vlekken wordt hier besproken. Hierin speelt samenwerking met De Innovatieversneller een belangrijke rol, ook als het gaat om de doorvertaling naar andere projecten buiten HDSR.

Van denken in km's naar denken in cm's

Voor 2050 moeten er in Nederland ruim 400 kunstwerken in een primaire waterkering versterkt worden. Dit betekent dat elke vier weken een kunstwerk moet worden versterkt om aan de wettelijke normen te voldoen. Een uitdagende opgave voor alle waterschappen en RWS! 

Hoe zorgen we dat de dijken én kunstwerken tijdig op orde zijn? Het landelijke innovatieproject 'Samenwerken aan Kunstwerken' werkt hieraan. Niet alleen, maar juist samen met andere kunstwerkers: van waterschappers en RWS'ers tot markt- en kennispartijen.  

Het versterken van dijken en het versterken van kunstwerken blijkt in de praktijk vaak een wereld van verschil. Van het denken in kilometers dijken versterken naar het denken in het werken op de vierkante centimeters van kunstwerken. Dat betekent andere uitdagingen, een andere omgeving en dus een andere aanpak. 

Op basis van gesprekken met allerlei kunstwerkers én de geleerde lessen van het 7 KUNSTwerken project (van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) waarin 7 kunstwerken in één programma zijn versterkt, heeft het innovatieproject het afgelopen jaar meters gemaakt.  
•    De kritische succesfactoren zijn gedefinieerd die een versterking van kunstwerken complex kunnen maken. 
•    Er is een stappenplan ontwikkeld dat meer inzicht geeft in welke stappen genomen moeten worden voor het versterken van deze waterbouwkundige constructies, de zogenaamde Kunstwerkroute. 
•    Van de projecten die nu lopen of klaar zijn worden de geleerde lessen opgehaald en breed gedeeld. Hiervoor hebben we 'De Vliegende Brigade' in het leven geroepen. Dus heb je een vraag of probleem, schakel ons in. Kunstwerkexperts denken mee en komen graag langs. 
•    We zijn druk bezig met een overzicht van alle kunstwerken in Nederland op één kaart. Staat jouw kunstwerk al op de nieuwe website www.samenwerkenaankunstwerken.nl? 

Wil je de Kunstwerkroute ervaren? Jouw kunstwerk op de kaart pinnen?  Kom jij met ons Samenwerken aan Kunstwerken van de toekomst? 
Schrijf je dan snel in!

Een dijkversterkingsproject vraagt om een goede inpassing in de leefomgeving. Maar hoe doe je dat? Weet jij alle kansen te benutten die er zijn? En ken jij de spelregels die daarbij komen kijken?  Aan de hand van praktische casussen uit HWBP projecten bieden we jouw project inspiratie en perspectief.

Een risico óf een kans? 

In deze sessie staat het kennisdelen omtrent de aanpak tot het verkrijgen van een vergunbaar project centraal staan. Wat zijn de laatste ontwikkelingen, wat is het beleid van het Rijk eruit, wat is de strategie van de Unie van Waterschappen en wat kan het HWBP betekenen voor de projecten? Aan de hand van de aanpak van twee projecten bespreken we het handelingsperspectief voor projecten. 

Als beroepsgroep houden we van innoveren. Iets nieuws en slims bedenken dat een oplossing vormt voor een probleem; daarvoor ben je dijkwerker geworden! Wat ons minder goed afgaat is de innovatie ten volle benutten in projecten waar we zelf niet bij betrokken zijn. Het niet durven uitvragen van specifieke innovaties, een beperkte samenwerking om innovaties verder te krijgen, concurrentievoordelen, een HWBP subsidieregeling die ervoor zorgt dat alleen innovaties worden opgepakt en het niet (meer) inzetten van innovaties die voldragen zijn vormen hierbij de obstakels. Graag nodigt de Taskforce Deltatechnologie u uit om met ons deze obstakels te slechten. Hoe gaan we ervoor zorgen dat de maatschappij het meest kan profiteren van innovaties binnen onze projecten en dit voor alle betrokkenen ook nog interessant is. Doe mee met deze interactieve sessie zodat we er samen voor kunnen zorgen dat we nog beter omgaan met de beschikbare middelen.

De twee-fasen-aanpak had een stormachtige opmars binnen het HWBP, maar de initiële hype lijkt voorbij. Zijn alle hoge verwachtingen van de hype uitgekomen, of was het toch te mooi om waar te zijn? Hoe zetten wij gezamenlijk de volgende stap om er een solide lange termijn trend van te maken?!

Op de vorige Dijkwerkersdag hebben we stil gestaan bij de IPCC rapporten. In het afgelopen jaar heeft de PD HWBP verder onderzocht hoe wij nu in het programma rekening kunnen houden met de klimaatverandering en de (onzekere) snelheid waarmee deze zich voltrekt. Adaptief bouwen is in dat onderzoek een belangrijk principe. Zo zijn de aspecten techniek, tijd en ruimte adaptieve componenten die je kunt benutten. De eerste voorbeelden zijn er al, maar wat vind jij eigenlijk adaptief? En helpt adaptiviteit ons? Discussieer met ons mee over trots en (geen) spijt in onze dijkversterkingsprojecten.

Oké, 1 uur is wellicht wat weinig tijd om een voorkeursalternatief op te stellen maar hoe lang heb jij nu daadwerkelijk nodig? 1 jaar, 1 maand of kan het zelfs in 1 dag? Samen met collega’s ga je aan de slag met het opstellen van een VKA. Tegen welke uitdagingen loop je aan en hoe zorg je ervoor dat je in de minimale beschikbare tijd recht doet aan de complexiteit van de opgave? Doe mee met deze interactieve sessie en ontdek welke kansen er zijn om te versnellen.

In deze masterclass staat de doorontwikkeling van project- en programmamanagement (PPM) centraal. 
Rijkswaterstaat deelt de ontwikkeling die is ingezet met PPMNext om antwoord te blijven geven op de grote en complexe opgaven in deze tijd. 
Hoe wordt omgegaan met de sturing op de opgave in een veranderende omgeving? Hoe wordt invulling gegeven door de IPM-teams aan het belang van voorspelbaarheid en wendbaarheid in een niet-maakbare wereld?  Hoe helpt de herijking van het opdrachtgeverschap om de risico’s beter te beheersen? Samen kijken we wat we als alliantie van deze principes kunnen leren in de ontwikkeling en de uitdagingen van het HWBP.
 

Doe jij mee in onze serious game ‘Dijkdilemma’s onder druk’? In deze sessie leggen we je een serie dilemma’s uit de praktijk van de waterschappen voor, zowel bij het beoordelen, versterken en beheren van dijken. Onze dijken liggen in de publieke ruimte. Samenwerking is van groot belang. Management, techniek en financiering zijn belangrijke elementen die samenwerking vergen. Hoe doe je dat met elkaar? Hoe weeg jij ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen af? Doen anderen dat anders dan jij? De onderzoekers van het HAN-lectoraat samen met 8 waterschappen praktische knelpunten en dilemma’s verzameld en daarmee een serious game ontwikkeld waarin deelnemers opties krijgen voorgelegd als reactie op de dilemmas. En dat onder tijdsdruk. De opties zijn niet goed of fout, het gaat om je eigen motivatie. Kun jij het beste uitleggen? Kun jij het beste luisteren naar anderen? Dan word jij de ‘master of dilemma’s’ en ben je de winnaar.

In deze workshop neemt trainer Leonie je mee in de mogelijkheden om jonge en ervaren collega’s te verbinden in het werk. Zij gebruikt metaforen uit de natuur, om je op een andere manier te laten kijken naar jouw collega. Ze doet dit op een actieve en inspirerende wijze. Deze workshop is een afgeleide van de training “ecosysteem van de werkvloer” die door STOWA in samenwerking met Wateropleidingen is ontwikkeld. 

Beslissingen nemen die grote groepen mensen raken, zijn soms lastig uit te leggen. Door inzicht te geven in afwegingen, bandbreedtes en condities kun je mensen eerder en anders meenemen bij de menings- en besluitvorming. Dat komt niet alleen het begrip ten goede, maar vooral ook de kwaliteit van ons werk.

‘Dilemmalogica’ werd als hulpmiddel bedacht bij de Rijksvoorlichtingsdienst en op veel plekken toegepast. Guido Rijnja, de bedenker ervan,  gaat in gesprek met deelnemers, mede aan de hand van eigen ervaringen en inzichten, onder het motto: ‘Wat kan wel?!’. 

Dijkenbouwers, wetenschappers en bestuurders zijn het eens met elkaar: we hebben innovatieve oplossingen nodig om ons te beschermen tegen het veranderende klimaat. De huidige klimaatprognoses laten consequent een stijgende zeespiegel en toenemende klimaatvariabiliteit zien, zoals meer stormen en uitgebreide droogtes. De kosten die gemoeid zijn met de traditionele oplossing van steeds hoger wordende asfaltdijken zijn enorm. We stellen het concept van de “levende dijk” voor als klimaatbestendig alternatief. In een levende dijk maken we gebruik van het feit dat kwelders/schorren voor dijken de golfbelasting sterk verminderen. De levende dijken bevorderen ook de natuurontwikkeling, zorgen voor zeer effectieve opslag van CO2 en stimuleren recreatie. Levende dijken mogen dan misschien een goedkopere oplossing zijn, maar de toepassing ervan is nog een uitdaging. Hoe gedraagt een levende dijk zich onder extreme omstandigheden? Hoe bouw je een levende dijk in een Natura2000 gebied?

Wetterskip Fryslan verkent het idee van een levende dijk in het dijkversterkingsproject Koehool-Lauwersmeer en ook andere waterschappen zien de grote potentie. In deze masterclass wordt een introductie gegeven in het concept levende dijken, laten we zien wat we vanuit de wetenschap allemaal al hebben geleerd over deze dijken en gaan we kijken hoe we wetenschap en praktijk veel beter op elkaar kunnen laten aansluiten. Als dijkenbouwer benieuwd hoe dit concept in jouw toekomstige projecten toegepast kan worden? Kom dan zeker naar deze masterclass van Bas Borsje (Universiteit Twente).