Sessies

Meer informatie over de sessies in de middag leest u hieronder.  

 

Woningbouw
Welke mogelijkheden bieden de regionale versnellingstafels?

Vanuit het programma woningbouw worden momenteel woondeals gesloten met alle regio’s. Als onderdeel hiervan worden er regionaal versnellingstafels opgericht. Deze versnellingstafels hebben als doel om gezamenlijk de woningbouw in de betreffende woondeal(s) aan te jagen, knelpunten te signaleren en te komen met oplossingen voor gebieds- of locatie gebonden knelpunten. Deze sessie richt zich op de bedoeling en mogelijkheden van deze versnellingstafels: welke partijen sluiten aan, welke projecten en onderwerpen worden besproken, hoe kunnen projecten / onderwerpen / versnellingsmogelijkheden worden aangedragen. We gaan in op de hulp die kan worden ingeschakeld vanuit deze tafels en de escalatiemogelijkheden. Voorbeelden van al bestaande versnellingstafels presenteren zich. We gaan met u in gesprek over hoe deze tafels u verder kunnen helpen en de vragen die er zijn. Deze sessie wordt georganiseerd met medewerking van RVO en het expertteam Woningbouw.

 

Betaalbaar wonen

In het programma Betaalbaar wonen formuleren we drie acties die we met verschillende instrumenten willen realiseren:

  1. Meer betaalbare woningen voor mensen met een middeninkomen
  2. Te hoge woonlasten aanpakken voor mensen met een laag inkomen
  3. Betere bescherming van huurders en kopers

Aan de hand van een aantal stellingen gaan we met elkaar in gesprek over wat er in uw gemeente of regio speelt. Welke instrumenten gebruikt uw regio om de betaalbaarheid van woningen te verbeteren? En wat werkt daarbij wel en wat werkt minder goed?

 

Een thuis voor iedereen
Aan de slag met huisvesting van aandachtsgroepen

Het vinden van een passende en betaalbare woning is voor steeds meer mensen moeilijk. Voor mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden is de uitdaging vaak nog groter. Overheden, woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen en andere betrokken partijen slaan daarom de handen ineen om te zorgen voor voldoende huisvesting voor alle aandachtsgroepen met daarbij de juiste zorg, ondersteuning en begeleiding. Dit moet worden vastgelegd in een volkshuisvestingsprogramma (voorheen woonzorgvisie). Hoe kom je tot een integraal regionaal afgestemd volkshuisvestingprogramma? Welke onderwerpen moeten hierin worden opgenomen? Hoe breng je verschillende partijen bij elkaar en betrek je ervaringsdeskundigheid? Hoe maak je afspraken over een aanpak waarbij iedereen zijn eerlijk aandeel neemt? In deze deelsessie, georganiseerd met medewerking van Platform 31 en gemeenten, gaan we in gesprek over deze  vragen. Er zijn koplopers aan de slag. Zij delen tips en ervaringen.

 

Wonen en zorg voor ouderen

Over twintig jaar is het aantal 65+’ers met meer dan 40% toegenomen. Het aantal 80+’ers neemt nog sterker toe. Dat maakt dat er veel meer woningen nodig zijn die aansluiten bij de wensen en behoeften van onze ouderen. Tijdens een interactieve sessie geven we een toelichting op de opgave en het programma Wonen en zorg voor ouderen. Vervolgens gaan we met u in gesprek over hoe we de opgave op regionaal en lokaal niveau concretiseren. Hoe kunnen de afspraken over ouderenhuisvesting worden verwerkt in de woondeals? Wat zijn goede voorbeelden van gemeenten waarbij ouderenhuisvesting een onderdeel is van gebiedsontwikkeling of prestatieafspraken? Welke instrumenten kunnen gemeenten en woningcorporaties inzetten om de doorstroming van ouderen te bevorderen?

 

Leefbaarheid en Veiligheid

In 20 stedelijke focusgebieden werken gemeenten, woningbouwcorporaties, scholen, politie, bedrijven, Rijk en vele andere partijen aan de leefbaarheid. Dit doen we over kokers en sectoren heen en langjarig, zodat bewoners niet steeds met een nieuw project worden geconfronteerd. We werken op basis van een ambitieus gebiedsplan van een lokale alliantie waarin private partijen en overheid gelijkwaardig optrekken. Wat kunnen andere gemeenten en gebieden opsteken van deze aanpak? Hoe stimuleren we dat niet alleen de gemeente maar ook private partijen een stap extra zetten voor gebieden die dat het hardst nodig hebben? In deze sessie gaan we daarover met u in gesprek.

Samen aan de slag met versnelling verduurzaming gebouwde omgeving

Het verduurzamen van woningen is een urgente opgave waar iedereen mee te maken krijgt. Dat is nodig voor het klimaat, het voorkomt een hoge energierekening en maakt ons minder afhankelijk van aardgas. Met het programma Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving willen we dit doel bereiken. Medeoverheden, woningbouwcorporaties, koepels, bedrijven en Rijk werken intensief samen. In deze sessie gaan we met elkaar in gesprek over het nut, de noodzaak en de huidige mogelijkheden om de verduurzaming in de gebouwde omgeving te versnellen. Denk hierbij aan de inzet van instrumenten zoals normering, financiering, subsidies en ondersteuning op communicatiegebied.

 

Van de Nationale Woon- en Bouwagenda naar lokale prestatieafspraken 

Hoe verhouden de verschillende programma’s van de Nationale Woon- en Bouwagenda zich tot elkaar? Waar moet u rekening mee houden in uw werk? Wat betekent het voor de corporaties en wat betekent het voor de lokale prestatieafspraken? Deze sessie biedt een overzicht van de verschillende programma’s en legt de koppeling naar uw eigen werk. Er is volop ruimte voor gesprek, discussie en vragen over bijvoorbeeld het proces van de regionale woondeals of over de inhoud van de nationale prestatieafspraken.

De ins en outs over het wetsvoorstel versterking regie op de volkshuisvesting

Dit wetsvoorstel is misschien wel de grootste verbouwing in de volkshuisvesting van de afgelopen jaren, waarbij ruimtelijk beleid en wonen samenkomen. Een wet die effect heeft op alle overheidslagen en actoren in het fysieke en sociale domein. In de sessie bespreken we de totstandkoming van het wetsvoorstel, lichten we bepaalde keuzes toe en bespreken we de inhoud. We gaan onder meer in op de instrumenten om meer regie op de volkshuisvesting te voeren, de verplichting tot het opstellen van volkshuisvestingsprogramma’s (voorheen de woonzorgvisies), de koppeling met de lokale prestatieafspraken en de door gemeenten op te stellen urgentieregeling als onderdeel van de huisvestingsverordening. Uiteraard is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. We horen graag uw mening, die we meenemen om het wetsvoorstel verder te verbeteren.