Deelsessies ronde 2

Veel mensen hebben er een haat-liefdeverhouding mee: regels. Regels zorgen voor duidelijkheid en houvast, maar zetten ook de werkelijkheid vast. Waardoor goede ideeën nooit voorbij ‘kan niet’, ‘mag niet’ en ‘past niet’ komen en er onvoldoende ruimte is voor de menselijke maat of maatwerk. We hebben steeds complexere systemen opgetuigd voor het maken en bewaken van regels, die steeds minder ruimte bieden voor de noodzakelijke rek. De balans tussen regels en rek is zoek.

Het kan anders
Al meer dan 20 jaar weet Boukje Keijzer een ander licht op zaken te werpen. Changing Perspectives was niet voor niets de titel van haar proefschrift. Ze prikkelt, daagt uit, denkt mee, en schetst een aanlokkelijk, bereikbaar perspectief. Haar methodiek De regels en de rek biedt een solide basis om stap voor stap toe te werken naar een situatie waarin regels en rek beter in balans zijn. Met ruimte voor professionele autonomie en houvast om te kunnen sturen op wat belangrijk is in jouw organisatie. Tussen de regels is er veel meer ruimte dan je denkt. 

Deze masterclass is zowel in ronde 1 als in ronde 2 te volgen. 

We hebben innovatieve oplossingen nodig om ons te beschermen tegen het veranderende klimaat. “Levende dijken” worden genoemd als klimaatbestendig alternatief. In een levende dijk maken we gebruik van het feit dat kwelders/schorren voor dijken de golfbelasting sterk verminderen. Levende dijken mogen dan misschien een aantrekkelijke oplossing zijn, maar de toepassing ervan is nog een uitdaging. Hoe gedraagt een levende dijk zich onder extreme omstandigheden? Wetterskip Fryslan verkent het idee van een levende dijk in het dijkversterkingsproject Koehool-Lauwersmeer en meer waterschappen zien de grote potentie. In deze masterclass hebben de dijkwerkers een primeur: de eerste resultaten van de Deltagootproef ‘De kracht van kweldergras’. Antwoord wordt gegeven op de vragen: welk effect heeft kweldervegetatie op de golven die de dijk bereiken? Hoeveel schade geven de golven aan de vegetatie en de ondergrond? Als dijkenbouwer benieuwd hoe dit concept in jouw projecten toegepast kan worden? Kom dan zeker naar deze masterclass.

Spreker: Bas Borsje (Universiteit Twente)

In deze sessie leer je hoe het stikstofprobleem in elkaar zit en waarom het zo’n groot risico is voor dijkversterkingen. Hoe pakken dijkversterkingen Neder-Betuwe en Zwolle-Olst het aan om een Natuurwetvergunning te krijgen. En met welk resultaat? Je krijgt algemene tips en wat de mogelijkheden zijn om een subsidie te krijgen voor de kosten. Het ministerie vertelt hoe ze werken aan een oplossing voor dijkversterkingen. 

Sprekers: Anke van Houten (UvW); Geert Stinstra (WSRL), Bas Bakker (WDOD), Carla Mors (Ministerie IenW)

Deze sessie is geschikt voor alle dijkwerkers die die de lijnen uitzetten in een dijkversterkingsproject, met name de projectmanager, de technisch manager en de omgevingsmanager.

Met HEEL werken we aan het versterken en uniformeren van de Systems Engineering-werkwijze binnen de waterschappen. 
In deze interactieve workshop oefenen we met projectinhoud om een gevoel te krijgen bij het doel en gedachtengoed van HEEL. En vooral: wat het je op kan leveren. 

HEEL staat voor Herleidbaar, Eenduidig en Expliciet werken over de hele Levenscyclus en is een initiatief van het HWBP. Alvast inlezen? www.heel-nl.nu.

Sprekers: Cees van Leeuwen (Effective), Robin Alderliesten (CPM) 

Deze sessie is geschikt voor alle IPM-rollen op projecten, maar ook teamleiders, managers en directeuren die de essentie van HEEL te pakken willen krijgen.  

Het ontwerp van onze waterveiligheidsprojecten wordt tijdens de planuitwerkingsfase voor meerdere doelen gebruikt. Techniek, omgeving en contract hebben ieder hun beeld van de benodigde diepgang en vaak verschilt dit ook nog per persoon. 

In deze sessie gaan we met prikkelende stellingen het gesprek aan over het benodigd detailniveau en de manier waarop die wordt bepaald. Tijdens de planuitwerking van de Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well bleek een continue wisselwerking binnen het team nodig om hierover gezamenlijk expliciete keuzes te maken. Met deze sessie hopen we andere dijkwerkers te inspireren en prikkelen om vooruitlopend op de realisatie minder te ontwerpen.

Sprekers: David Heikens (RHDHV), Roel van Swam (Limburg) en Wout de Fijter (Limburg)

Deze sessie is geschikt voor iedereen, omdat het hele team een rol bij het ontwerpproces.

De POV DGG is afgerond maar het echte werk gaat natuurlijk nu pas beginnen en daar is de hele sector voor nodig. 

Bereid je voor op een bijzonder (inter)actieve sessie over wat de POV DGG* allemaal heeft uitgespookt en wat je er allemaal mee kunt (of niet?). Denk en doe vooral mee.

Sprekers: Jasper van de Hoef (Limburg), Martin van der Meer (Limburg , Albert Gerrits Limburg), Mirjam Molen Arcadis) , Arjan Kooij (Limburg)

Deze sessie is geschikt voor mensen met humor, lef en doorzettingsvermogen, een hoge pijngrens en die niet terugschrikken voor een spiegel.

*Dijkversterking met Gebiedseigen Grond
 

We leven in andere tijden en werken onder andere omstandigheden dan 10-20-30 jaar geleden. Maar ondanks die verschillen zijn er ook lessen te trekken en is er inspiratie te halen uit eerdere grote waterveiligheidsprogramma’s. Hoe werkten de verschillende overheidspartijen daar in samen? Wie deed wat? Hoe waren financiële verantwoordelijkheden verdeeld en werden de risico’s beheerst en belegd? Hoe werd er voldoende voortgang geboekt? Welke indruk maakten de programma’s destijds en achteraf in het land?

We gaan graag het gesprek aan over de grote uitdagingen in ons omvangrijke programma. Met jou en met Ingwer de Boer , voormalig directeur Ruimte voor de Rivier van 2006 tot 2013 en Bas de Bruijn, voormalig manager Dijkversterking ten tijde van het Deltaplan Grote Rivieren (na 1995) en de eerste  hoogwaterbeschermingsprogramma’s. Daarbij zal de focus liggen op thema’s als scope, projectbeheersing, kennisuitwisseling en het omgaan met steeds nieuwe uitdagingen. 

Het staat volop in de belangstelling: de nieuwe klimaatscenario's van het KNMI. Maar wat stellen ze precies voor? En hoe gaan we hiermee om in de dijkversterkingsprojecten? Wat betekenen ze nu concreet voor onze projecten? En hoe leggen we dit uit? Niet alleen intern, maar ook aan de omgeving van het project. De HWBP-projecten stellen hier vragen over aan het Adviesteam Dijkontwerp. Ondanks alle onzekerheden rondom dit thema geeft het Adviesteam antwoord. We bieden projecten comfort om passende keuzes te maken, in lijn met de filosofie van onze waterveiligheidsbenadering. Onze experts praten je in deze workshop op laagdrempelige en interactieve wijze bij over de achtergronden van de klimaatscenario’s en de mogelijke impact op het dijkversterkingsontwerp. Ook voor jouw project. Een niet te missen workshop!

Sprekers: Bob van Bree/Marieke de Visser, Ruben Jongejan, Robert Vos 

Deze sessie is toegankelijk voor een brede doelgroep, maar betreft specifiek het ontwerp van dijkversterkingen.

Uit de eerste Landelijke Beoordelingsronde (LBO-1) volgt een grote landelijke waterveiligheidsopgave. Hoe kunnen we dit het beste aanpakken? Daarover gaat de HWBP-innovatie ‘Versterkingsaanpak vanuit Veiligheidsrendement’. 

In dit innovatieproject zetten we de veiligheidsrendementmethode in. Hiermee vergroten we het inzicht in de (toekomstige) opgave en vertalen dat naar een optimale versterkingsaanpak. Zo leveren we beslisinformatie voor de programmering, scopebepaling en aanpak van versterkingsprojecten. In 2023 is dit door 5 waterschappen toegepast bij 9 pilottrajecten.

In deze workshop introduceren we de methodiek, geven we een overzicht van resultaten, en lichten we een voorbeeldcasus toe. Daarna gaan we samen aan de slag om te kijken hoe we de resultaten kunnen benutten in onze dagelijkse praktijk.

Sprekers: Wouter Jan Klerk (Deltares) en Lisa Bogers (WDODelta)

Deze sessie is geschikt voor technisch managers; iedereen die werkt aan de HWBP-programmering; iedereen die werkt aan een Trajectaanpak of versterkingsproject.

In 2050 moeten alle primaire waterkeringen veilig zijn, inclusief de kunstwerken. Dat is een grote opgave. Het betekent tot 2050 elke vier weken een kunstwerk veilig opleveren. Door samenwerking tussen waterschappen, markt en kennisinstellingen kunnen we innovatiever, sneller, slimmer en mogelijk goedkoper werken. Maar we moeten wel nu beginnen! Hoe pakken we dit aan? Denk en praat mee in deze interactieve workshop. Zet je vraag of aanbod (letterlijk) op de kaart, geef feedback op de vernieuwde website, luister naar ervaringsdeskundigen en doe mee met de zoektocht naar slimme samenwerkingsvormen.  Binnen een uur ben je up-to-date en weet je waar en hoe je partners kunt vinden voor jouw kunstwerkopgave.

Sprekers: Geert van der Linden (Friso Civiel) en Johan Apperloo (Samenwerken aan Kunstwerken).  

Het HWBP en de Programmatische aanpak grote wateren (PAGW) werken voor een groot deel in dezelfde gebieden. De ruimte is beperkt, projecten grenzen aan landbouwgronden, beschermde natuurgebieden en bebouwing. Dat maakt de speelruimte voor oplossingen klein en leidt tot complexe en dure projecten.
 
De synergie tussen waterveiligheid, ecologische waterkwaliteit en natuur is in potentie groot. Om de kansen op deze meerwaarde te verzilveren hebben het HWBP en PAGW recent een gezamenlijke aanpak ontwikkeld. In deze workshop presenteren we de aanpak en laten we zien hoe we dit in de regio IJssel-Vechtdelta concreet maken.

Sprekers: Rob Folkert (PAGW), Regina Havinga (Programmadirectie HWBP), Bert Bijkerk (Waterschap Drents Overijsselse Delta) en Lilian Hermens (PAGW/Staatsbosbeheer).

Deze sessie is voor iedereen die hier in geïnteresseerd is. Met name bestuurders, directeuren, andere leidinggevenden en  programmamanagers, maar ook projectmanagers, technisch managers en omgevingsmanagers. 

Tijdens deze masterclass worden jullie meegenomen in de contractuele mogelijkheden die leiden tot meer beheersbare en betaalbare projecten. 

Andrea Chao en Henberto Remmerts zullen hun ervaringen delen. Zij zullen met jou in gesprek gaan over samenwerkingsgerichte bouwcontracten, programmatisch aanbesteden, en het bewerkstelligen van de juiste benadering qua houding en gedrag. 

Dilemma’s, onzekerheden en knelpunten vanuit opdrachtgever als opdrachtnemer zullen aan bod komen. De praktijkvoorbeelden en leerervaringen die je mee krijgt kan je na deze bijeenkomst direct toepassen in jouw eigen projecten.

Sprekers: Andrea Chao (Advocaat/partner Bird & Bird), Henberto Remmerts (Consultant Inkoopadvies en Contractmanagement bij Tauw)

Deze sessie is geschikt voor contractmanagers, tendermanagers, directeuren, teammanagers Waterschappen en Markt. 

In het Waterveiligheidsportaal staat informatie over waterveiligheid (primaire keringen, normeren, beoordelen) en over het HWBP (versterken en subsidieverlening). De alliantiepartners hebben toegang tot deze gegevens, die beschikbaar zijn als Open Data.

In deze workshop gaan we in op wat er met de informatie mogelijk is voor verschillende toepassingen. En laten we zien wat het belang is van goede data. 

Wil je zelf ook met de open data uit het Waterveiligheidsportaal aan de slag? Neem dan je laptop mee! 

Spreker: Olaf Lem (HWBP)